เกษตรพอเพียง พื้นที่น้อย 1 ไร่ พอหรือ?

เกษตรพื้นที่น้อย 1 ไร่ พอหรือ

เกษตรพอเพียง

หลายคนคงคิดว่าพื้นที่ 1 ไร่ ใช้ทำการเกษตรจะคุ้มค่าเพียงพอหรือ ผลผลิตจะได้ตามที่คาดหวังหรือไม่ พื้นที่ที่ดูไม่มากมาย หากเราวางแผนการคิดอย่างรอบคอบ จัดสรรให้คุ้มค่าด้วยความพอเพียง การทำการเกษตรในพื้นที่ 1 ไร่ จะสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้เราได้เช่นกัน

เกษตรพื้นที่น้อย 1 ไร่ ดีอย่างไร?
เกษตรผสมผสานแบบพอเพียง สามารถจัดการพื้นที่ 1 ไร่ ให้มีประสิทธิภาพได้ พื้นที่น้อยแต่ด้วยการปลูกพืชผสมผสาน ทำเองภายในครอบครัว ไม่มีการจ้างแรงงาน และใช้สิ่งที่ตนเองมีอยู่ เป็นการลดต้นทุน ลดความเสี่ยง ที่สามารถควบคุมดูแลได้ ด้วยพื้นที่เพียง 1 ไร่ และผลผลิตที่หลากหลาย จะสามารถสร้างรายได้ สร้างประสบการณ์ ให้เราสามารถพัฒนาต่อยอด ขยายกิจการต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย
เกษตรพอเพียง ผสมผสาน ทำอย่างไร?
มี 2 วิธี
วิธีแรก ทำได้โดยการจัดแบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือที่อยู่อาศัย ส่วนที่สอง คือพื้นที่สำหรับทำการเกษตรพอเพียง
วิธีที่สอง ทำได้โดยการจัดแบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน 30:30:30:10 สามส่วนแรกใช้ทำบ่อน้ำ ทำการเกษตรปลูกพืช ไม้ผล ไม้ยืนต้น และเลี้ยงสัตว์ ส่วนสุดท้ายใช้ทำที่อยู่อาศัย ตามแนวคิดทฤษฎีเกษตรพอเพียง

ในส่วนของการปลูกพืชผลของการทำเกษตรพอเพียง มีพืชอยู่ 3 ระดับด้วยกัน คือ

1.ระดับแรก คือการปลูกพืชระยะสั้น
พืชระยะสั้น คือพืชที่ปลูกแล้วสามารถเก็บผลผลิตมาใช้รับประทานเพียงพอต่อครัวเรือน เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการหาซื้อ และเมื่อมีผลผลิตมากเหลือจึงนำไปขายสร้างรายได้ในแต่ละวัน การปลูกพืชในระยะนี้ คือพืชผักสวนครัว โดยปลูกตามขอบเขตแปลง แนวรั้ว ขอบเขตรอบบ้าน รอบบ่อน้ำ พื้นที่ระหว่างขอบเขตต่างๆ คือใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พืชผักสวนครัวที่เหมาะสำหรับพื้นที่ดังกล่าวมีหลายชนิด อาทิเช่น ตำลึง มะเขือ พริก ข่า ตะไคร้ เป็นได้ทั้งอาหารและสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และสามารถขายได้เงินอีกด้วย

2. ระดับที่สอง คือการปลูกพืชระยะกลาง
พืชระยะกลาง คือพืชที่ปลูกแล้วสามารถเก็บผลผลิตได้ 1-2 ครั้งต่อปี ตามฤดูกาล การปลูกพืชระยะกลางควรเลือกพืชที่ให้ราคาดี เป็นที่ต้องการสูงทั้งตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ โดยการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด และมีการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงราคาที่ดีขึ้นในอนาคตของพืชนั้นๆ ดังนั้นพืชในระยะนี้จึงถือเป็นพืชที่สำคัญมากในระดับหนึ่ง เพราะจะสามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับเจ้าของพื้นที่มากที่สุด ทำให้สามารถนำเงินส่วนนี้มาปรับปรุงพื้นที่ และเก็บไว้ใช้ยามจำเป็น หรือชำระหนี้สินได้ พืชระยะกลาง อาทิเช่น กล้วย กล้วยหอม มะพร้าว มะม่วง มะนาว ต้นกระดาษ เป็นต้น

3. ระดับที่สาม คือการปลูกพืชระยะยาว
พืชระยะยาว คือพืชที่ปลูกแล้วใช้เวลาหลายปีจึงจะเก็บเกี่ยวได้ มีรอบตัดฟันหรือเก็บเกี่ยวประมาณ 3 ปีขึ้นไป พืชในระยะนี้ส่วนใหญ่จะให้รายได้สูง อย่างเช่น ต้นกระดาษ,ต้นยาง,ต้นสัก,ไม้แดง แต่ต้องปลูกทิ้งไว้เป็นเวลานาน จึงเหมาะกับพื้นที่รกร้างว่างเปล่า หรือพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ อย่างเช่นบนคันนา ขอบรั้ว เขตแดน หรือ ขอบเขตพื้นที่ก็ได้เช่นกัน พืชที่ไม่ต้องดูแลรักษามาก ปลูกทิ้งไว้ และปล่อยให้โตได้ตามธรรมชาติ ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ยกตัวอย่าง ต้นกระดาษ เป็นไม้ยืนต้นที่สร้างรายได้ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ใช้สอยได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการนำไปเป็นไม้เข็มใช้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย หรือ ขายให้กับผู้รับเหมา หรือเลือกขายคืนบริษัทที่ได้ราคาดี สร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

พื้นที่เพียง 1 ไร่ หากมองว่าน้อยก็น้อย แต่ถ้ามีการ วางแผน จัดการ จัดสรร ไว้อย่างดี ด้วยการทำเกษตรพอเพียงใน 1 ไร่ ก็จะได้ผลผลิตที่คุ้มค่าทุกตารางเซนติเมตร จากที่ได้รายได้หลักพัน หากยังคงรักษาแนวทางการใช้สิ่งที่ตนมีอยู่อย่างพอเพียง และควบคุมรายจ่าย ก็จะสามารถสร้างความมั่นคง ยั่งยืน ต่อไปในระยะยาวอย่างทวีคูณ

เคล็ดลับที่จะทำให้ประสบความสำเร็จบนเกษตรพื้นที่ 1 ไร่ คืออะไร?
ไม่เพียงแต่จะตั้งคำถามว่า จะปลูกอะไร? แต่ต้องมองไปถึงว่า จะจัดสรรพื้นที่อย่างไร? พื้นที่ 1 ไร่ ไม่ได้มีแค่แนวนอน แนวตั้งเราก็สามารถทำได้ เป็นเกษตรคอนโด สร้างมูลค่า และใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาข้อจำกัดของพื้นที่ และลดต้นทุนได้อย่างดี
เกษตรทฤษฏีใหม่

เลือกเริ่มต้นในช่วงที่เหมาะสม
เมื่อเราเริ่มต้นลงมือ เราย่อมคาดหวัง เคล็ดลับที่จะไม่ทำให้เราขาดกำลังใจ คือการเริ่มต้นในฤดูที่เหมาะสม เกษตรพื้นที่น้อย เริ่มต้นลงมือได้ดีในฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูที่มีน้ำไม่ขาด ทำให้พื้นที่ชุ่มน้ำ การเพาะปลูกต้นไม้ในช่วงนี้ จะเจริญเติบโต ได้ผลผลิตดี ไม่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เหมือนในช่วงฤดูแล้ง ที่มีอากาศแห้งแล้ง น้ำน้อย บางครั้งส่งผลให้พืชบางชนิดขาดน้ำ และตายในที่สุด ทำให้ได้ผลผลิตไม่เพียงพอ และขาดทุนตั้งแต่เริ่มปลูก บั่นทอนกำลังใจตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก จึงควรหลีกเลี่ยง

ปรับทัศนคติ ความคิดใหม่
การมองว่าพื้นที่น้อยเพียง 1 ไร่ ไม่สามารถทำอะไรได้ คือปัญหาสำคัญที่ทำให้เราไม่มีความตั้งใจ มุ่งมั่นที่จะทำ เมื่อคิดว่าเป็นไปไม่ได้ เราก็จะไม่ลงมือทำ ดังนั้น วิธีแก้ไขคือ ให้เรามองใหม่ ว่าพื้นที่ 1 ไร่ มันสามารถทำเกษตรได้ เกษตรพอเพียงที่มีคนลงมือทำและประสบความสำเร็จมีให้เห็นนักต่อนักแล้ว เพราะฉนั้นมันจึงมีน้ำหนักมากพอ และเป็นไปได้แน่นอน รีบลงมือทำ และอย่าท้อถอย เป้าหมายไม่เคยหนีไปไหนสำหรับคนที่ทำอย่างตั้งใจ ความสำเร็จไม่เคยไกลเกินเอื้อม

ที่มา www.papertree.in.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *