การจะเป็นนักวิทยุสื่อสารสมัครเล่น มีขั้นตอนอย่างไร

การจะเป็นนักวิทยุสมัครเล่น มีขั้นตอนอย่างไร

การสมัครและการเตรียมตัวสอบ

  1. คุณสมบัติของผู้ที่จะสอบเป็นนักวิทยุสมัครเล่นได้นั้น อย่างแรกต้องมีสัญชาติไทยและต้องไม่เคยมีใบอนุญาติ วิทยุสื่อสารสมัครเล่นมาก่อน และต้องไม่ใช่สมณเพศ
  2. การซื้อใบสมัครและคู่มือการสอบ การเข้าสอบ

2.1 ซื้อใบสมัครสอบได้ที่

2.1.1 กรมไปรษณีย์โทรเลข (สำนักงาน กทช.) ซอยพหลโยธิน8 (ซอยสายลม) โทร.271-0151-60 ติดต่อแผนกฝ่ายใบอนุญาต

2.1.2 ร้านจำหน่าย วิทยุสื่อสาร ใกล้บ้าน

2.1.3 ซื้อใบสมัครและสมัครสอบที่ศูนย์/สถานีตรวจสอบเฝ้าฟังวิทยุของ กรมไปรษณีย์โทรเลขส่วนภูมิภาค

2.1.4 สั่งซื้อทางไปรษณีย์ โดยเขียนชื่อ นามสกุล และที่อยู่ ในลักษณะจ่าหน้าซองถึง ตัวท่านเองอย่างชัดเจน ลงในแผ่นกระดาษ 5 X 10 เซนติเมตร เพื่อใช้ปิดหน้าซองที่จะส่งคู่มือ แนะนำการสอบไปยังผู้ซื้อ ส่งพร้อมธนาณัติ (ไม่รับเงินสด ตั๋วแลกเงินหรือเช็คธนาคาร) สั่งจ่าย ปท.สามเสนใน ในนามผู้อำนวยการสวัสดิการกรมไปรษณีย์โทรเลข มายัง ตู้ ปณ.248 สามเสนใน กทม. 10400 และวงเล็บด้านล่างว่า “สั่งซื้อคู่มือ” สามารถสั่งซื้อหนังสือข้อสอบกลางของกรมไปรษณีย์ โทรเลขได้พร้อมกัน

ค่าใบสมัครสอบและคู่มือสอบ 70 บาท

ค่าหนังสือข้อสอบกลาง 120 บาท

  1. หลักฐานการสมัคร

ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน , รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป , ( ค่าใบสมัครสอบ 70 บาท , ค่าสมัครสอบ 200 บาท , หนังสือข้อสอบ -กลาง 120 บาท รวม 390 บาท ) ซื้อได้ที่กองใบอนุญาต ชั้น 1

  1. ท่านจะสามารถสมัครสอบที่ใดก็ได้ตามที่สะดวก

(ตามตารางกำหนดสอบที่แนบมากับใบสมัคร) แต่นามเรียกขานจะยึดถือตามทะเบียนบ้านเป็นหลัก หรือสมัครสอบทางไปรษณีย์ แต่เวลาสอบต้องไปสอบ ณ สถานที่ตามตารางที่กรมฯ จัดสอบให้เท่านั้นไม่มีการสอบผ่านทางไปรษณีย์

  1. เมื่อถึงกำหนดวันสอบต้องไปตามสถานที่ที่กรมไปรษณีย์ กำหนดไว้

ขอขอบคุณบทความจาก : https://amr.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *